תנאי שימוש

תנאי השימוש באתר החברה

הנכם מתבקשים לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש שלהלן ובמידה שאינכם מסכימים לתנאי השימוש ומקבלים אותם במלואם – אנא מכם אל תעשו כל שימוש באתר.
לשון הצהרת פרטיות זו מנוסחת לשם הנוחיות בלשון זכר בלבד אך הינה מתייחסת לגברים ונשים כאחד.
תקנון לשימוש באתר ולביצוע רכישת מוצרים ושירותים באמצעות האתר באינטרנט

1. מבוא

1.1. ברוכים הבאים לאתר המכירות של סילון ספורט שיווק (1989) בע"מ, יבואנית ניו באלאנס newbalance.co.il (להלן: "האתר").
1.2. אתר זה נועד לאפשר לך, המשתמש (להלן: "המשתמש"), לרכוש מוצרים ושירותים שונים של ניו באלאנס המפורסמים באתר, בדרך נוחה ומהירה ובמחירים אטרקטיביים. 
1.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי המשתמש באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינו לבין חברת סילון ספורט שיווק (1989) בע"מ (להלן - "החברה" ו/או "ניו באלאנס"). לפיכך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
1.4. ביצוע פעולת רכישה באתר מהווה הצהרה כי הינך מודע לאמור בתקנון זה וכי הנך מסכים לקבל ולנהוג לפי הוראות התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר בכל הנוגע לרכישת מוצרים ו/או שירותים מהחברה.
1.5. החברה מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש").
1.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
1.7. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד ובכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

2. הזכות /הכשרות להשתמש באתר

2.1. הזכות להשתתף בהליך רכישה של מוצרים ו/או שירותים באתר תהיה לכל משתמש אשר ימלא אחר כל התנאים המפורטים להלן:
2.1.1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
2.1.2. מלאו למשתמש 18 שנים.
2.1.3. ברשות המשתמש חשבון דואר אלקטרוני תקין והוא מסר את פרטיו האישיים הנדרשים לצורך הרכישה באופן מלא, נכון ומדויק.
2.1.4. המשתמש הינו בעל כתובת בישראל.
2.1.5. ברשות המשתמש חשבון בנק פעיל וכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
2.2. במידה והינך קטין (טרם מלאו לך 18 שנים) או שאינך כשיר ו/או זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יחולו במקרה זה הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.
2.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקיים מכירות מיוחדות עבור קבוצות צרכניים מסוימות, וזאת בהתאם לשיקול דעתה של החברה ועל-פי תנאים שייקבעו מראש. משתמש אשר אינו נמנה על אותה קבוצת רכישה, לא יוכל להשתתף במכירה והוא מוותר על כל טענה נגד החברה בעניין זה.
2.4. החברה ו/או מפעיל האתר שומרים לעצמם את הזכות למנוע גישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולש שהתנהגותו בלתי הולמת ו/או אינה בהתאם לכללי התקנון ו/או שהינה פוגעת בניהול התקין של האתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטיים שגויים ו/או מי שביצע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בו ו/או בגורם כלשהו ו/או מי שעשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה המנוגד לדין ו/או מי שמפר תנאי תקנון זה ו/או מי שמסר נתון שגוי לחברה במתכוון ו/או שלא במתכוון ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש.
2.5. חל איסור מוחלט לביצוע רכישות באתר על ידי סוחרים, אשר עלולים למכור לצדדים שלישיים ו/או לסחור, במישרין או בעקיפין, במוצרים אשר נרכשו באתר.

תנאי שימוש

תנאי השימוש באתר החברה

הנכם מתבקשים לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש שלהלן ובמידה שאינכם מסכימים לתנאי השימוש ומקבלים אותם במלואם – אנא מכם אל תעשו כל שימוש באתר.
לשון הצהרת פרטיות זו מנוסחת לשם הנוחיות בלשון זכר בלבד אך הינה מתייחסת לגברים ונשים כאחד.
תקנון לשימוש באתר ולביצוע רכישת מוצרים ושירותים באמצעות האתר באינטרנט

1. מבוא

1.1. ברוכים הבאים לאתר המכירות של סילון ספורט שיווק (1989) בע"מ, יבואנית ניו באלאנס newbalance.co.il (להלן: "האתר").
1.2. אתר זה נועד לאפשר לך, המשתמש (להלן: "המשתמש"), לרכוש מוצרים ושירותים שונים של ניו באלאנס המפורסמים באתר, בדרך נוחה ומהירה ובמחירים אטרקטיביים. 
1.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי המשתמש באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינו לבין חברת סילון ספורט שיווק (1989) בע"מ (להלן - "החברה" ו/או "ניו באלאנס"). לפיכך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
1.4. ביצוע פעולת רכישה באתר מהווה הצהרה כי הינך מודע לאמור בתקנון זה וכי הנך מסכים לקבל ולנהוג לפי הוראות התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר בכל הנוגע לרכישת מוצרים ו/או שירותים מהחברה.
1.5. החברה מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש").
1.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
1.7. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד ובכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

2. הזכות /הכשרות להשתמש באתר

2.1. הזכות להשתתף בהליך רכישה של מוצרים ו/או שירותים באתר תהיה לכל משתמש אשר ימלא אחר כל התנאים המפורטים להלן:
2.1.1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
2.1.2. מלאו למשתמש 18 שנים.
2.1.3. ברשות המשתמש חשבון דואר אלקטרוני תקין והוא מסר את פרטיו האישיים הנדרשים לצורך הרכישה באופן מלא, נכון ומדויק.
2.1.4. המשתמש הינו בעל כתובת בישראל.
2.1.5. ברשות המשתמש חשבון בנק פעיל וכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
2.2. במידה והינך קטין (טרם מלאו לך 18 שנים) או שאינך כשיר ו/או זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יחולו במקרה זה הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.
2.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקיים מכירות מיוחדות עבור קבוצות צרכניים מסוימות, וזאת בהתאם לשיקול דעתה של החברה ועל-פי תנאים שייקבעו מראש. משתמש אשר אינו נמנה על אותה קבוצת רכישה, לא יוכל להשתתף במכירה והוא מוותר על כל טענה נגד החברה בעניין זה.
2.4. החברה ו/או מפעיל האתר שומרים לעצמם את הזכות למנוע גישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולש שהתנהגותו בלתי הולמת ו/או אינה בהתאם לכללי התקנון ו/או שהינה פוגעת בניהול התקין של האתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטיים שגויים ו/או מי שביצע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בו ו/או בגורם כלשהו ו/או מי שעשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה המנוגד לדין ו/או מי שמפר תנאי תקנון זה ו/או מי שמסר נתון שגוי לחברה במתכוון ו/או שלא במתכוון ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש.
2.5. חל איסור מוחלט לביצוע רכישות באתר על ידי סוחרים, אשר עלולים למכור לצדדים שלישיים ו/או לסחור, במישרין או בעקיפין, במוצרים אשר נרכשו באתר.