אין מוצרים בעגלה.

הרשמה

כניסה

Product was successfully added to your shopping cart.

5

Product was successfully added to your compare list.

5

Product was successfully added to your wishlist.

5

אבטחה ושמירת סודיות

 

אבטחה ושמירת סודיות

18.07.2012
 • הצהרת הפרטיות של אתר ניו באלאנס
   

  משתמשים יקרים, בהצהרת פרטיות זו נסביר ונבהיר בפניכם איזה שימוש נעשה על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם במידע המתקבל מכם באמצעות האתר.
  הנכם מתבקשים לקרוא בעיון רב את הצהרת פרטיות זו ובמידה שאינכם מסכימים לתוכנה ומקבלים אותו במלואו – אנא מכם אל תעשו כל שימוש באתר.
  לשון הצהרת פרטיות זו מנוסחת לשם הנוחיות בלשון זכר בלבד אך הינה מתייחסת לגברים ונשים כאחד.

   

 • על איזה מידע מדובר?
   

  מדובר על כל המידע המתקבל מכם באמצעות גלישתכם באתר. יחד עם זאת, חשוב להפריד בין מידע שהינו הפרטים האישיים שלכם, היינו אותם פרטים אותם הנכם מתבקשים להזין באתר בעת ההרשמה לאתר כדוגמת: השם המלא שלכם, כתובת האי-מייל שלכם, תאריך הלידה שלכם וכדומה ("הפרטים האישיים") לבין מידע אחר המתקבל מכם, כדוגמת כתובת ה-IP של המחשב שלכם, סגנון השירותים ו/או הפרסומים אשר בהם הנכם בדרך כלל מתעניינים שעה שאתם משתמשים באתר וכדומה ("המידע האחר"), כאשר חשוב להדגיש, כי המידע האחר הנאסף על-ידי מנהלי האתר אינו כולל את הפרטים האישיים שלכם.

   

 • בטיחות ושמירת סודיות
   

  מנהלי האתר עושים ככל שביכולתם באופן סביר על מנת לאבטח את הפרטים האישיים שלכם ולשמור על סודיותם. באתר מופעלת מערכת אבטחת מידע באמצעותה ניתן למנוע מזרים/גורמים חיצוניים (מי שאינם מנהלי האתר ו/או מי מטעמם) גישה לפרטים האישיים. מנהלי האתר מתחייבים לעשות ככל הניתן באופן סביר על מנת לשמור על פרטיותכם וסודיות הפרטים האישיים שלכם ומתחייבים שלא להעביר את הפרטים האישיים שלכם לזרים/לגורמים חיצוניים (מי שאינם מנהלי האתר ו/או מי מטעמם) אלא בהסכמתכם. בנוסף, בעת ההרשמה לאתר הנכם בוחרים סיסמא אישית באמצעותה הנכם רשאים להיכנס ל"חשבון"/ל"מרחב האישי" שלכם, ובין היתר גם להיחשף לפרטים האישיים שלכם. כמפורט בתנאי השימוש, עליכם לשמור בסוד סיסמא זו ולא להעבירה לאף אחד אחר וכן לא לאפשר לאף אחד אחר לעשות שימוש ב"חשבון"/ב"מרחב האישי" שלכם.
  יחד עם זאת, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות בגין היחשפותם של הפרטים האישיים שלכם כתוצאה מפריצה של מערכת האבטחה ו/או חדירה בלתי מורשית למערכות האתר ו/או ל"חשבונכם/המרחב האישי שלכם".
  על אף האמור, יצויין, כי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים להעביר את הפרטים האישיים שלכם ו/או כל מידע אחר המתקבל מכם במישרין ו/או בעקיפין, גם לגורמים חיצוניים, ככל שיידרשו לכך ו/או יחוייבו בכך על-פי דין, וזאת – ללא הודעה מוקדמת ו/או קבלת הסכמה מראש ועל-פי שיקול דעתם הבלעדי של מנהלי האתר ו/או מי מטעמם.

   

 • השימוש הנעשה בפרטים האישיים
   

  בעת ההרשמה לאתר הנכם מתבקשים להזין את הפרטים האישיים שלכם, כאמור. כמו כן, הנכם מתבקשים לסמן, כי בעצם הזנתכם את הפרטים האישיים שלכם הנכם נותנים את הסכמתכם לכך שהפרטים האישיים שלכם ישמרו על-ידי מנהלי האתר ויכללו במסגרת מאגר המידע המצוי בבעלות מנהלי האתר והמנוהל על-ידיהם. בנוסף, הנכם מתבקשים לסמן האם הנכם מעוניינים לקבל דיוור ישיר ממנהלי האתר ו/או מידע אחר מאת החברה - במידה שסימנתם בחיוב, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם יהיו זכאים לפנות אליכם בנושאים שונים, שיווקיים ופרסומיים (לדוגמה, לעדכן אתכם על פעילויות ושירותים שונים/חדשים הקיימים באתר). בנוסף, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם יהיו זכאים לעשות שימוש בפרטים האישיים שלכם לצרכים פנימיים של האתר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לצורך סקרים, ושירותים פנימיים של האתר.

  בעצם הזנתכם את הפרטים האישיים שלכם באתר, הנכם מעניקים למנהלי האתר ו/או מי מטעמם את הזכות לעשות את השימושים המוזכרים לעיל בפרטים האישיים שלכם ולא תוכלו לטעון כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך. בנוסף, הנכם מתחייבים בזאת לשפות את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או פגיעה שייגרמו למי מהם כתוצאה מתביעה שלכם ו/או של צד שלישי כלשהו בקשר עם שימושם בפרטים האישיים שלכם כאמור.

  במידה שהנכם מעוניינים לעיין בעצמכם במידע עליכם המצוי במאגר המידע של מנהלי האתר או שאינכם מעוניינים עוד להיכלל במאגר המידע של מנהלי האתר ו/או אינכם מעוניינים עוד לקבל דיוור ישיר ו/או מידע על סדנאות כאמור, כל שעליכם לעשות הוא לדרוש זאת בכתב ממנהלי האתר בכתובת: info@newbalance.co.il ומנהלי האתר מתחייבים להיענות לדרישתכם. רק - אנא וודאו כי פנייתכם למנהלי האתר אכן הגיעה ליעדה.

   

 • השימוש הנעשה במידע האחר
   

  מנהלי האתר מפקחים באופן ממחושב על השימוש שהינך עושה באתר, זאת באמצעות "עוגיות" 

  (Cookies) או באמצעים אחרים וזאת בעיקר על מנת שאתם תוכלו להנות יותר מגלישתכם באתר. בעצם גלישתכם באתר, כפוף לכך שהנכם יכולים לחסום קבלת "עוגיות", הנכם מסכימים לכך שנעשה במידע האחר כל שימוש שנמצא לנכון, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, העברת המידע לגורמים חיצוניים, בין היתר, לגופים עמם מצויה החברה בשיתופי פעולה מסחריים כלשהם ו/או לגופים המפרסמים פרסומות מסחריות באתר ו/או לאתרים המקושרים לאתר באמצעות "קישוריות". ויודגש שוב, כי המידע האחר אינו כולל את הפרטים האישיים שלכם.

  בעצם שימושכם באתר, הנכם מעניקים למנהלי האתר ו/או מי מטעמם את הזכות לעשות את השימושים המוזכרים לעיל במידע האחר אודותיכם ולא תוכלו לטעון כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך. בנוסף, הנכם מתחייבים בזאת לשפות את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או פגיעה שייגרמו למי מהם כתוצאה מתביעה שלכם ו/או של צד שלישי כלשהו בקשר עם שימושם במידע האחר אודותיכם כאמור. יובהר כי אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מהסעדים העומדים למנהלי האתר ו/או מי מטמעם לפי כל דין.

   

 • מהן "עוגיות" (cookies)?
   

  מדובר בקובץ טקסט המזהה, שומר ומכיל פרטים על המחשב שלך כמשתמש באתר. מטרת העוגיה (Cookie) הינה לשמור את פרטיך כמשתמש באתר, על מנת שכאשר תבקר שוב באתר, ניתן יהיה "לזהות" אותך, במובן זה שניתן יהיה לדוגמה, לפנות אליך בשמך (שם המשתמש שלך), לחסוך ממך להזין פרטים אשר הזנת בעבר באתר, "לזכור" מהם התכנים/התחומים/היישומים בהם אתה בדרך כלל מתעניין וכדומה.

  יש באפשרותך להגדיר את הדפדפן שלך כך שייידע אותך בכל פעם שאתה מקבל "עוגיה", באופן שיאפשר לך להחליט בכל מקרה לגופו האם אתה מעוניין לקבל את ה"עוגיה" או לדחות אותה או לחילופין לדחות/לקבל תמיד "עוגיות". יצויין עם זאת, כי במידה שתבחר לא לקבל "עוגיה" מהאתר, עשוי הדבר שלא לאפשר לך להנות משירותים ויישומים מסוימים שמציע האתר ו/או שלא להנות מהם בצורה האופטימלית.

   

 • כיצד אתם תשמרו על פרטיותכם ובטיחותכם?
   

  חשוב להבין, כי אם אתם תעלו לאתר את הפרטים האישיים שלכם במסגרת פורום או בלוג או במסגרת אחרת שלא במסגרת ההרשמה לאתר - פרטים אלו ייחשפו לקהל המשתמשים ולא יהיו עוד סודיים (יצויין, כי אנו ממליצים שלא להעלות פרטים אלו אף במסגרת תכנים המוגדרים כ-Private). במקרה כאמור, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם מחוייבים עוד לסודיות הפרטים האישיים האלו, ומנהלי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות כלשהי בשל ו/או בנוגע לפרסומם של פרטים כאמור. לפיכך, אנו ממליצים לך להימנע מלהעלות לאתר את הפרטים האישיים שלך ו/או תכנים פרטיים, אישיים, סודיים ו/או מזהים אחרים (אלא במסגרת ההרשמה לאתר).

 • קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים
   

  כאמור בתנאי השימוש, באתר עשויות להיכלל קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים אשר מרביתם אינם קשורים באופן כלשהו לאתר או למנהלי האתר ולפיכך מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר לאותם אתרים, לרבות בקשר לסודיותם של הפרטים אשר הנכם מזינים באותם אתרים מקושרים. מובהר, כי הצהרת פרטיות זו אינה חלה על איזה מהאתרים המקושרים.

  לכן – אנו ממליצים לך להיות עירני ולא לחשוף את פרטיך האישיים באתרים המקושרים מבלי שקראת את הצהרת הפרטיות של אותם אתרים וווידאת שגם במסגרתם שומרים על פרטיותך וסודיות פרטיך האישיים.

   

 • המשך הגלישה באתר
   

  כתנאי להמשך הגלישה באתר ולאחר שקראתי את הצהרת פרטיות זו הריני מסכים לכל תנאיה ומקבל אותם במלואם.